LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 


Beste vrienden van de sport,
Veel sportvrienden hier in Duitsland hebben het over jonge duivenvluchten die destijds over 400 km werden uitgevoerd (bijv. Orleans). Sinds enkele jaren worden deze vluchten niet meer aangeboden/uitgevoerd. Vaak is de reden dat de financiering van een dergelijke vlucht niet mogelijk is omdat de deelname van de fokkers te gering is.
Maar niets gewaagd, niets gewonnen. In 2022 zijn we dus weer een dergelijke vlucht gestart voor de S/W-richting vanuit Sens. Dit was mogelijk door enerzijds donaties in financiële vorm, en anderzijds donaties in de vorm van bonnen en een duif van fokkers, die we in het voorjaar van 2022 op internet hebben geveild. De financiële kant van deze vlucht was dus zeker geregeld en kon worden uitgevoerd.

Vanwege de weersomstandigheden dit weekend werd de lancering dit jaar ingekort tot de lanceerplaats in Sourdun, omdat anders een lancering in het weekend niet mogelijk was geweest en men tot maandag had moeten wachten.
De prijslijst voor deze eerste gratis vlucht kan worden bekeken op de volgende link: http://dse-listen.de/listen/22/22_217_415_freierwfw0101.htm .

Aangezien wij deze vlucht echter niet slechts één keer, maar jaarlijks wilden houden, zullen deze financieringsproblemen zich opnieuw voordoen voor een nieuwe editie in 2023. Daarom starten we een veiling van bonnen en 2 duiven ten voordele van de organisatie van deze vlucht.

Bonnen en duiven zijn ons ter beschikking gesteld door de sportvrienden: SG Evelyn & Heinz Bayer, Uli Bovermann, Oliver de Vries, Detlef Devers, SG D + Eßer, Reinhard Gebhardt, SG Krouß & Grotzsch, Andreas Hoffmann, Matthias Hüsgen, Dieter Käding, Gebr. Keekstra, Gerhard Kemmler, Joachim Königstein, SG Laurs / Ketzler, Stephan lech, SG Lisa & Toni Lemm, Jan Leyen, SG Heinrich & Andreas Meier, SG Menne & Töchter, Team Rasten, SG Röntgen & Sohn, Klaus Schubert, Willy Steenaerts, Ivan van den Bossche, Jan van Keulen en Heinz Elsweyer.

Wij danken alle donateurs die een duif of vouchers ter beschikking hebben gesteld! - Zoals u ziet, is er voor elk wat wils, of het nu gaat om RV-programma's, lange afstanden of One Loft Races. Aarzel niet en bied.

Wij wensen u een verdere goede vlucht en blijf gezond!
Namens de club 03018 "Heim zur Erft"
Daniel Türks

https://www.pigeon-auction.de/Listing/Browse?Seller=Daniel2

_______________________________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,
viele Sportsfreunde hier in Deutschland reden von Jungtaubenflügen welche damals durchgeführt wurden über 400 km (z.B. Orleans). Seit einigen Jahren wurden diese Flüge nicht mehr angeboten / durchgeführt. Oft liegt es daran, dass die Finanzierung eines solchen Fluges nicht gestemmt werden kann, da die Beteiligung der Züchter zu gering ist.
Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So haben wir im Jahre 2022 erstmal wieder einen solchen Flug für die S/W Richtung ab Sens ins Leben gerufen, dieses war möglich zum einen durch Spenden in finanzieller Form, sowie Spenden in Form von Gutscheinen und einer Taube von Züchtern, welche wir im Frühjahr 2022 im Internet versteigert haben. So war die finanzielle Seite für diesen Flug auf jeden Fall gestemmt und konnte durchgeführt werden.

Aufgrund der an diesem Wochenende vorliegenden Wetterverhältnisse wurde der Auflass in diesem Jahr auf den Auflassort Sourdun verkürzt, da ein Auflass sonst am Wochenende nicht möglich gewesen wäre, und man bis Montag hätte stehen bleiben müssen.
Die Preisliste zu diesem ersten freien Flug kann unter folgendem Link eingesehen werden: http://dse-listen.de/listen/22/22_217_415_freierwfw0101.htm 

Da wir diesen Flug aber nicht nur einmalig durchführen wollten, sondern jährlich, so kommen diese Probleme der Finanzierung eines solchen Fluges für eine Neuauflage 2023 wieder auf uns zu. Daher starten wir eine Versteigerung / Auktion von Gutscheinen und 2 Tauben zugunsten der Organisation dieses Fluges.

Es wurden uns Gutscheine und Tauben zur Verfügung gestellt von den Sportsfreunden: SG Evelyn & Heinz Bayer, Uli Bovermann, Oliver de Vries, Detlef Devers, SG D + E Eßer, Reinhard Gebhardt, SG Krouß & Grotzsch, Andreas Hoffmann, Matthias Hüsgen, Dieter Käding, Gebr. Keekstra, Gerhard Kemmler, Joachim Königstein, SG Laurs / Ketzler, Stephan lech, SG Lisa & Toni Lemm, Jan Leyen, SG Heinrich & Andreas Meier, SG Menne & Töchter, Team Rasten, SG Röntgen & Sohn, Klaus Schubert, Willy Steenaerts, Ivan van den Bossche, Jan van Keulen sowie Heinz Elsweyer.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Spendern die eine Taube oder Gutscheine zur Verfügung gestellt haben! – Sie sehen, es ist für jeden etwas dabei, ob RV-Programm, Weitstrecke oder One Loft Races. Zögern Sie nicht und bieten Sie mit.

Wir wünschen weiterhin Gut Flug und bleibt gesund!
Im Namen des Vereins 03018 „Heim zur Erft“
Daniel Türks

https://www.pigeon-auction.de/Listing/Browse?Seller=Daniel2

__________________________________________________________________________________________________________

Dear friends of the sport,
Many sports friends here in Germany talk about young pigeon flights which were carried out at that time over 400 km (e.g. Orleans). For some years these flights have no longer been offered / carried out. Often the reason is that the financing of such a flight is not possible because the participation of the breeders is too low.
But nothing ventured, nothing gained. So, in 2022, we started another such flight for the S/W direction from Sens. This was possible on the one hand through donations in financial form, as well as donations in the form of vouchers and a pigeon from breeders, which we auctioned on the Internet in the spring of 2022. So the financial side for this flight was definitely taken care of and could be carried out.

Due to the weather conditions present this weekend, the launch was shortened this year to the launch site at Sourdun, as otherwise a launch would not have been possible at the weekend and one would have had to stand until Monday.
The price list for this first free flight can be viewed at the following link: http://dse-listen.de/listen/22/22_217_415_freierwfw0101.htm.

However, as we did not want to hold this flight only once, but annually, these problems of financing such a flight will come up again for a new edition in 2023. Therefore we are starting an auction of vouchers and 2 pigeons in favour of the organisation of this flight.

Vouchers and pigeons have been made available to us by the sports friends: SG Evelyn & Heinz Bayer, Uli Bovermann, Oliver de Vries, Detlef Devers, SG D + Eßer, Reinhard Gebhardt, SG Krouß & Grotzsch, Andreas Hoffmann, Matthias Hüsgen, Dieter Käding, Gebr. Keekstra, Gerhard Kemmler, Joachim Königstein, SG Laurs / Ketzler, Stephan lech, SG Lisa & Toni Lemm, Jan Leyen, SG Heinrich & Andreas Meier, SG Menne & Töchter, Team Rasten, SG Röntgen & Sohn, Klaus Schubert, Willy Steenaerts, Ivan van den Bossche, Jan van Keulen and Heinz Elsweyer.

We would like to thank all donors who provided a pigeon or vouchers! - As you can see, there is something for everyone, whether RV programme, long distance or One Loft Races. Do not hesitate and bid.

We wish you continued good flight and stay healthy!
On behalf of the 03018 "Heim zur Erft" club
Daniel Türks

https://www.pigeon-auction.de/Listing/Browse?Seller=Daniel2
_________________________________