NPO Nieuwsbrief, uitgave 11 december 2020 | week 50

Voorwoord


Naast de tot op heden gebruikelijke bestuursvergaderingen op woensdag zijn er de afgelopen week ook een aantal belangrijke besprekingen geweest. Ik zou het een mooie en positieve afsluiting van dit jaar willen noemen. Afgelopen maandag is er een overleg geweest met de Afdelingen over een nieuwe sectorindeling. Al snel kwam aan de orde dat er eigenlijk eerst behoefte is aan een nieuwe indeling van de vlieggebieden. Toen duidelijk was dat dit door alle deelnemers gedragen werd, is er besloten om in januari 2021 onder leiding van het NPO Bestuur over een nieuwe indeling van de vlieggebieden in gesprek te gaan. Nadat de nieuwe indeling van de vlieggebieden staat, wordt de sectorindeling besproken. In 2021 blijven de bestaande sectoren dus ongewijzigd.
 
Dinsdag was de eerste meeting van de Dopingcommissie. Als voorzitter van de NPO was ik bij deze aftrap aanwezig. Het was een prima vergadering die mij alle vertrouwen geeft in de toekomst wat betreft de dopingcontroles. In de commissie is expertise aanwezig vanuit de verschillende invalshoeken. Er wordt alles aan gedaan om in het seizoen 2021 weer dopingcontroles uit te kunnen voeren. De Dopingcommissie bestaat uit Patrick Derycke, Evert Diepeveen, Bert Krijgsman, Hans van Dijk, Marjan van Berkel en Menko Rittersma. Ik wil ze bedanken voor het feit dat ze er samen de schouders onder zetten en wens hen succes bij het vele werk dat verricht moet worden. 
 
Vervolgens was donderdag het overleg met het bestuur van de ZLU. Een overleg waar zowel het bestuur van de ZLU alsook het bestuur van de NPO al een poos naar uitkeek. Het had de voorkeur om elkaar fysiek te ontmoeten maar dat is helaas nog steeds niet mogelijk. Daarom hebben we via Microsoft Teams vergaderd. De contacten tussen beide besturen stonden de laatste jaren op zijn zachtst gezegd op een laag pitje. Het is fijn dat het een positief en constructief overleg is geworden. Wij gaan samen naar de toekomst in het belang van alle marathonspelers in Nederland. Er zijn nog enkele punten die uitgewerkt moeten worden, als dat gedaan is zullen wij het verslag plaatsen in Op (de) Hoogte. Van de eerste twee besprekingen die ik in dit voorwoord noem kunt u in deze Op (de) Hoogte het verslag lezen.
 
Rest mij iedereen een fijn weekend toe te wensen!

 

Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

Op de poll van afgelopen week hebben we 1.283 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:
 

De NPO moet meer voorlichting geven over verantwoorde medische begeleiding.

Conclusie
Hoewel een ruime meerderheid (uim 64%) het eens is met deze stelling. vindt 17,7% van de lilefhebbers dat meer voorlichting door de NPO niet nodig is.

 De poll van deze week luidt: 

Ik ben tevreden over mijn club, ze hebben de zaken goed op orde.

 

Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Extra mogelijkheid overschrijven duiven in ontwikkeling


In de recent gepubliceerde notitie over de NPO Cloud is aangegeven het proces van het overschrijven van duiven nog eens kritisch tegen het licht te houden.
 
Op dit moment zijn er drie mogelijkheden om duiven over te schrijven.

 1. Overschrijven via Duivensportbond.nl tussen liefhebbers.
 2. Overschrijven op vertoon van eigendomsbewijs door het NPO Bureau bijv. op de Voorjaarsbeurs.
 3. Overschrijven door eigendomsbewijzen op te sturen naar het NPO Bureau.

 
Voor- en nadelen
Het is helaas zo dat optie 1 nog niet voor alle liefhebbers een oplossing biedt. De redenen hiervoor zijn dat veel liefhebbers nog geen NPO account hebben, digitaal nog niet voldoende uit de voeten kunnen en vaak is het achterhalen van het lidnummer van de huidige geregistreerde eigenaar ook lastig en een obstakel. Dit laatste probleem kunnen we oplossen door het overschrijving proces zodanig aan te passen dat het lidnummer van de huidige geregistreerde eigenaar niet meer nodig is.
 
De nadelen van optie 2 en 3 zijn naast het vele werk voor bureaumedewerkers ook administratieve rompslomp en in deze covid-19-tijd ook besmettingsrisico voor bureaumedewerkers en liefhebbers.
 
Introductie NPO Cloud
Met de introductie van de NPO Cloud kunnen we naast een inhaalslag bij het overschrijven van duiven ook een flinke hoeveelheid van niet op naam staande duiven meldingen verwachten. Dit samen zou kunnen resulteren in enorme hoeveelheden post met overschrijvingsverzoeken. Het risico bestaat dat dit zal leiden tot chaos. Reden temeer de procedure voor het overschrijven van duiven nog eens tegen het licht te houden.
 
Extra mogelijkheid via verenigingsbesturen
Naast het verbeteren van optie 1, zoals aangegeven, zou een goede toevoeging zijn om verenigingsbesturen te machtigen duiven van hun leden op vertoon van het eigendomsbewijs over te schrijven op naam van de liefhebber. Bij het inleveren van hoklijsten controleert de vereniging immers ook of van alle duiven op de hoklijst het eigendomsbewijs wordt overlegd door de liefhebber.

Het NPO Bestuur realiseert zich dat met het toevoegen van deze mogelijkheid een extra beroep wordt gedaan op verenigingsbesturen. We schatten in dat na een aanvankelijke inhaalslag het aantal overschrijvingen via deze nieuwe methode zal meevallen. Bovendien zal door het stroomlijnen en verbeteren van optie 1 deze ook aantrekkelijker worden.
 
Uitbreiding opties voor overschrijven duiven:

 • Verenigingsbesturen worden gemachtigd duiven van hun leden op naam te zetten op vertoon van een geldig eigendomsbewijs of duplicaat door de liefhebber van de over te schrijven duif.
 • Verenigingsbesturen maken daartoe gebruik van een nieuwe functie die de NPO zal toevoegen op de bestaande verenigingsportal.
 • De huidige geregistreerde eigenaar ontvangt een e-mail dat een duif welke op zijn/haar naam staat wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.
 • De huidige geregistreerde eigenaar kan in beroep tegen de overschrijving op vertoon van een geldig eigendomsbewijs of duplicaat.
 • De vereniging van de huidige geregistreerde eigenaar ontvangt tevens een e-mail dat een duif van hun lid wordt overgeschreven en de vereniging kan dit bericht doorgeven aan hun lid.
 • Wekelijks worden alle overgeschreven ringnummers gepubliceerd in Op de Hoogte.
 • De NPO controleert door middel van steekproeven of alles correct verloopt.
 • Bij onregelmatigheden wordt de vereniging daarop gewezen en de gelegenheid gegeven deze te corrigeren.
 • Bij herhaalde onregelmatigheden verliest de vereniging het recht duiven van haar leden over te schrijven.

Aanpassing software
Om deze uitbreiding voor het overschrijven van duiven mogelijk te maken moet de NPO bestaande software aanpassen. De NPO zal dit in gang zetten en de verwachting is dat deze extra mogelijkheid om duiven over te schrijven in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komt.

 

 

NPO BESTUUR
Verslag nieuwe Sectorindeling en vlieggebieden


Datum: 7 december, digitale vergadering
Deelnemers: Dagelijks bestuur NPO Bestuur en alle Afdelingen m.u.v. Afdeling 1

1. Het NPO Bestuur heeft voorafgaand aan de vergadering een vragenlijst gecirculeerd (bijgevoegd). Alle afdelingen hebben de vragenlijst beantwoord.

2. De NPO voorzitter geeft alle afdelingen het woord om hun visie in te brengen. De ingevulde vragenlijst is daarbij het startpunt. Daarbij ontstaat het volgende beeld:

 • Een aantal afdelingen is tevreden over de huidige indeling, anderen juist niet.
 • Een sectorindeling per spelsoort vindt weinig weerklank.
 • Terug naar een indeling op afstand vindt ook weinig weerklank.
 • Diverse alternatieven worden besproken en gewogen wat betreft voor- en nadelen.
 • Er wordt grote waarde gehecht aan overleg met de liefhebbers en dat is op dit moment lastig te organiseren.

3. Na een goede open discussie concludeert de vergadering als volgt:

 • In 2021 zal onder leiding van het NPO Bestuur verder worden gesproken over het indelen van Nederland in nieuwe vlieggebieden. Alle vertegenwoordigers van de Afdelingen kunnen zich hierin vinden. 
 • De besprekingen over de nieuwe vlieggebieden starten januari 2021. 
 • De liefhebbers moeten goed aangehaakt worden in dat proces. 
 • Voor het vliegseizoen 2021 blijft de sectorindeling zoals aangenomen in het Nationaal vliegprogramma 2021. 
 • Voor de Grand Prix Midfond zal het NPO Bestuur een voorstel indienen op de voorjaars Ledenraad om deze te vervliegen per afdeling. 
Bijbehorende vragenlijst
 

NPO BESTUUR
Nieuws over de criteria voor Olympiade 2022


De Olympiade 2021 is wegens de coronacrisis uitgesteld tot januari 2022. De Olympiade in 2022 vindt plaats in RoemeniŽ. Om iedereen zoveel mogelijk gelijken kansen te geven, heeft de FCI besloten om twee teams voor de Olympiade 2022 te maken. Hierover leest u meer in onderstaande berichtgevingen van de FCI. Ook vindt u in onderstaande documenten alle criteria m.b.t. de Olympiade. Naast de publicatie van de FCI heeft de NPO een aantal bepalingen aangenomen. Het gaat om de bepalingen aangaande de Olympiade uit het aangenomen Nationaal vliegprogramma: 

 • Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet mee voor die discipline voor de Olympiade, eventueel wel voor een andere discipline. 
 • Om iedereen gelijke kansen te geven tellen in 2021 alleen de vluchten van het Nationale vliegprogramma inclusief Natour en het ZLU programma exclusief A21 voor de Olympiade.  
 • Uitsluitend indien een van de meetellende dagfondvluchten vervalt mag de reservevlucht E30 worden meegeteld voor de Olympiade. 
 • Extra vluchten, taartvluchten etc. tellen niet mee voor de Olympiade. Deze afspraak gold reeds voor 2020 en geldt met terugwerkende kracht ook voor de vluchten vervlogen in 2019. 
FCI - Uitleg criteria Olympiade 2022
FCI - Olympiade criteria standaard categorieŽn
FCI - Olympiade criteria Team A 2019 en 2020
FCI - Olympiade criteria Team B 2020 en 2021
 

DOPINGCOMMISSIE
Doping - stand van zaken & aanpak 


Door Menko Rittersma, portefeuillehouder doping 

Zoals u weet hecht dit bestuur er veel waarde aan dat er weer op doping zal worden gecontroleerd. Hiertoe is een Dopingcommissie gevormd die bestaat uit de volgende personen: Patrick Derycke (dierenarts te Terneuzen), Evert Diepeveen, Bert Krijgsman (advocaat en aanklager NPO) en vanuit het NPO Bestuur ondergetekende als portefeuillehouder en Hans van Dijk. Vanuit het NPO Bureau is Marjan van Berkel aangesloten.

De commissie heeft op 8 december jl. haar eerste vergadering gehad. Uitkomsten daarvan zijn dat we alles in het werk gaan stellen om met ingang van het vliegseizoen 2021 weer een objectief functionerend en kwalitatief hoogwaardig dopingbeleid uit te voeren. Hiertoe zijn binnen de Commissie taken verdeeld naar expertise. Zo wordt het dopingreglement en de lijst van verboden stoffen kritisch beoordeeld en zo nodig aangepast vanuit juridisch en veterinair oogpunt en wordt gekozen voor professionele scholing en instructie van de controleurs. Contacten met laboratoria die verwaterd zijn worden weer aangehaald en we zullen gebruik maken van de laatste wetenschappelijke inzichten en vertaling daarvan in beleid uit de ons omringende landen.

Het bestuur dankt in het bijzonder de heren Diepenveen, Derycke en Krijgsman voor hun medewerking omdat hun ervaring op dit onderwerp vanuit het verleden essentieel is. Eventuele aanpassingen in de reglementen zullen vanzelfsprekend worden gedeeld en voorgelegd aan de Ledenraad. Via Op de Hoogte informeren we u als liefhebbers over de voortgang.

Wat het bestuur betreft op naar een dopingvrij en sportief vliegseizoen 2021!

 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid NPO Bureau tijdens feestdagen


Van 24 december 2020 tot en met 3 januari 2021 genieten de medewerkers van het NPO Bureau van de feestdagen.

Vragen over vaste voetringen 2021?
In deze periode worden vragen met betrekking tot de levering van de vaste voetringen en chipringen 2021 wel beantwoord. Vragen kunt u mailen naar info@duivensportbond.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'vaste voetringen 2021', dan wordt uw mailbericht gemakkelijk herkend.
 

 

Op (de) Hoogte rondom feestdagen

 

Op 18 december verschijnt de laatste editie van Op (de) Hoogte van 2020. Op 25 december en 1 januari verschijnt ODH niet. De eerste editie van 2021 ontvant u op 8 januari 2021.

Kopij voor ODH kunt u aanleveren via info@duivensportbond.nl. Kopij dient op donderdag voor 17.00 uur binnen te zijn.
 

NPO BESTUUR
Gezocht: secretaris


Op dit moment is de bestuursfunctie van secretaris NPO Bestuur vacant. Kandidaten worden uitgenodigd hun CV naar info@duivensportbond.nl te sturen.
 

 

WEDSTRIJDEN
Terugblik Dagfondclub Achterhoek Twente (DAT)


Door Gerard van de Aast, secretaris DAT

Het vliegseizoen 2020 was in veel opzichten bijzonder en anders. Dat gold ook voor DAT. We wisten pas laat dat we toch gingen vliegen en al vrij snel stond de eerste dagfond vlucht op het programma. Dat betekende improviseren voor het bestuur. Een nieuwe formule voor deelname aan de DAT vluchten is succesvol geÔntroduceerd. Dat we in deze bijzondere omstandigheden nog een aantal mooie vluchten hebben kunnen organiseren is te danken aan de flexibiliteit van alle vrijwilligers en liefhebbers. Dank daarvoor. 

Kampioenen en winnaars DAT 2020

 • Keizerkampioen: Derksen-Van de Keuken (Almelo)
 • Kampioenschap Oude duiven: 363 deelnemers
  • Onaangewezen: Derksen-Van de Keuken (Almelo)
  • Aangewezen: Derksen-Van de Keuken (Almelo)
  • Duifkampioenen: F. Kwekkeboom (Enschede)
 • Kampioenschappen Jonge duiven: 196 deelnemers
  • Onaangewezen: M. Klein-Falckenborg (Beltrum)
  • Aangewezen: Johan Loos (Losser)
  • Duifkampioenen: M. Klein-Falckenborg (Beltrum)
 • Vluchtwinnaars Oude duiven:
  • Fay-aux-Loges 4 juli 2020 - 3.164 duiven
   • M. Kerkhof (Emmerich)
  • Bourges - 18 juli 2020 - 2.672 duiven
   • M. Kerkchof (Emmerich)
  • Fay-aux-Loges  1 augustus 2020 - 2.053 duiven
   • Derksen-Van de Keuken (Almelo)
  • Chateadun - 15 augustus 2020 - 1.446 duiven
   • Jan Nijboer (Daarleveen)
  • Dizy-les-Gros - 29 augustus 2020 - 3.009 duiven
   • Aloys Kamphuis (Beuningen)
  • Morlincourt - 5 september 2020 - 3.506 duiven
   • M. Klein Falckenborg (Beltrum)
  • Nanteuil - 19 september 2020 - 2.657 duiven
   • Comb. Visser (Glanerbrug)

Allen van harte proficiat!
Het overzicht van de nummers 1 tot en met 10 per categorie kunt u bekijken via de button onder dit artikel.

Afhalen prijzen en huldiging
De prijsuitreiking zal gedwongen door Covid ook anders verlopen dan in voorgaande jaren. De gewonnen prijzen kunnen worden afgehaald op zaterdag 9 januari 2021. De prijswinnaars van Noord kunnen hun prijs afhalen in Borne, de winnaars van Zuid kunnen hun prijs afhalen in Doetinchem. Afhalen van de prijzen is op afspraak per vlucht:

 • 13.00 uur Fay-aux-Loges - 4 juli 2020
 • 13.30 uur Bourges - 18 juli 2020
 • 14.00 uur Fay-aux-Loges - 1 augustus 2020
 • 14.30 uur Chateaudun - 15 augustus 2020
 • 15.00 uur Dizy-le-Gros - 29 augustus 2020
 • 15.30 uur Morlincourt - 5 september 2020
 • 16.00 uur Nanteuil - 19 september 2020 


Onze kampioenen zullen we huldigen tijdens de Afdeling 9 huldiging op zaterdag 13 maart. Mocht ook deze huldiging geen doorgang vinden dan zullen we u nader berichten.

Programma 2021
Ook in 2021 zal DAT de liefhebbers wederom een attractief programma bieden. Nader bericht daarover volgt voor aanvang van het komende vliegseizoen. We gaan ook nog bonnen verkopen geschonken door onze winnaars en kampioenen zodat we weer een mooi programma kunnen aanbieden komend seizoen.

Terugblik DAT 2020 / overzichte kampioenen en winnaars
 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. Voorstellen voor de NPO Voorjaars Ledenraad kunnen tot uiterlijk 16 januari 2021 schriftelijk worden ingediend bij de NPO secretaris a.i. De oproep en definitieve agenda met bijhorende stukken worden uiterlijk 11 februari 2021 gepubliceerd. In welke vorm er vergaderd wordt zal te zijner tijd worden bepaald.

De najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

Grand Prix Vluchten

 

NPO BESTUUR
Keuringsaanvraag BRICON PAS systeem


De firma Bricon heeft in oktober 2020 het PAS systeem ter keuring aangeboden bij de NPO. Voordat de NPO overgaat tot keuring dient de firma Bricon eerst een goedkeuring door de FCI te overleggen. De firma Bricon verwacht deze goedkeuring medio 2021 te kunnen overleggen.

Het nieuwe systeem zal ingepast moeten worden in de bestaande infrastructuur. Daartoe zal de infrastructuur aangepast en uitgebreid dienen te worden. Het zal daarom nog geruime tijd duren voor dit systeem definitief wordt goedgekeurd.

Aan de Nishoek zal dispensatie worden verleend voor het blijven gebruiken van het nieuwe Bricon systeem zolang dit nog niet is goedgekeurd en de reglementen nog niet zijn aangepast aan de mogelijkheden van dergelijke nieuwe ECS systeem. 
 
De NPO verleent een 3-tal verenigingen de mogelijkheid om het nieuwe systeem te testen in een schaduwopstelling. Dat betekent dat een goedgekeurd ECS systeem wordt gebruikt voor de wedvlucht als wedstrijdgeldig apparaat. Het nieuwe Bricon systeem mag dan worden gebruikt als schaduwsysteem voor testdoeleinden.

Zodra er verdere ontwikkelingen zijn te melden aangaande dit proces zullen wij u via Op (de) Hoogte informeren. 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 
 

Bonnenverkoop PV De Vredesduif


Door PV De Vredesduif (Lepelstraat)

Het derde weekend van december organiseert PV De Vredesduif altijd haar grote wintertentoonstelling met de mooiste postduiven van de vereniging. Ter afronding van deze show is er dan traditioneel een verloting en een veiling van bonnen voor jonge duiven 2021 (die dan dus nog geboren moeten worden) om de verenigingskas een beetje te spekken. Bekende duivenliefhebbers schenken daarvoor een tegoedbon, waarmeede koper zo rond maart/april een jonge duif kan ophalen bij de schenker.

Alternatief
Dit jaar gaat de Wintertentoonstelling niet door. Niet getreurd! 
Het bestuur heeft van een aantal zeer bekende duivenliefhebbers weer een bon geschonken gekregen en geÔnteresseerden kunnen dit jaar via internet op deze bonnen bieden via de website www.doevepeet.nl. Deze internetveiling vangt aan op 4 december en eindigt op zaterdag 19 december om 20.00 uur.

Het bestuur zorgt dan dat de schenker van de bon en de hoogste bieder/koper met elkaar in contact komen. Met de opbrengst probeert PV de Vredesduif de financiŽle verliezen van 2020 enigszins op te vangen. 

Meer weten? Klik hier of op onderstaande button.

Informatie bonnenverkoop PV De Vredesduif
 

NPO BUREAU
Bonnenverkoop Fondclub Utrecht en Omstreken


De Fondclub Utrecht en Omstreken houdt een bonnenverkoop die start op donderdag 10 december en eindigt op maandag 28 december 2020 om 22.00 uur. Er zullen o.a. bonnen worden verkocht van regionale en nationale kampioenen, echte tophokken dus. Wilt u uw hok versterken dan is dit zeker uw kans. Wees er dus snel bij en neem een kijkje op: www.toppigeons.com . 
 

 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 8 december 
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variŽren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: Ä 150,00
 • 3 weken: Ä 400,00
 • 6 weken: Ä 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte