Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 12 februari 2021 | week 6

Voorwoord 


Er komen wekelijks veel reacties op onze poll. Dat is heel fijn en het levert ons veel input op om rekening mee te houden. Als het na de pandemie weer mogelijk is, hebben we voldoende gespreksstof om in gesprek te gaan met onze leden. Zo kunnen we bijvoorbeeld brainstormsessies organiseren om onderwerpen nader uit te werken.

Er komen wekelijks mails binnen als reactie op de poll. Deze mails leggen wij vast bij de resultaten van de poll. Afgelopen week hebben wij een flink aantal mails binnengekregen naar aanleiding van de poll “Het wordt tijd voor een inkorfbeperking van 150 oude en 250 jonge duiven”. Dat was te verwachten, want 'eerlijk spel' is een veel besproken onderwerp onder liefhebbers. Dank aan degenen die gereageerd hebben. Het is een eerste kleine stap om excessen tegen te gaan. Daarmee bedoel ik (buitenlandse) investeerders die denken met het plaatsen van mega hokken met zeer grote aantallen duiven te gaan spelen. Noem het maar nu de piketpaaltjes plaatsen, want zolang er nog niets is geregeld is alles toegestaan. 

Ik realiseer mij zeker dat er ook leden zijn die het absoluut oneens waren met de stelling omdat het lang niet ver genoeg gaat. Dat kan ik me zelfs heel goed voorstellen. We gaan daar met elkaar over in gesprek. In het voorwoord is dit al vaker aan bod gekomen. Het bestuur gaat zich de komende tijd buigen over verdiepende vragen over de aantallen duiven die mogen deelnemen aan de competitie. Dat is makkelijk te verzamelen informatie van een behoorlijk deel van onze leden. Vervolgens zullen we (na de pandemie) met onze leden middels brainstormsessies in gesprek gaan over de spelregels die moeten worden vastgesteld voor een toekomstbestendige duivensport. Uitgangspunt van uw bestuur is dat er met ingang van 2022 een nieuw pakket moet liggen waarin eerlijk spel is geregeld en waarin een grote meerderheid van onze leden zich kan vinden. Onze duivensport is het meer dan waard, dus een mooie uitdaging voor alle betrokkenen!

Voorbereiding Ledenraad 13 maart
Het zal niemand ontgaan zijn dat er een flink aantal punten op de agenda van de Ledenraad van 13 maart staan. Door de pandemie zijn wij genoodzaakt deze Ledenraad opnieuw digitaal te houden, net zoals in november. Als bestuur hebben we alles zo duidelijk mogelijk verwoord in de stukken die zijn geproduceerd. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat er vragen zijn bij de vertegenwoordigers van de Afdelingen. Om deze verduidelijkende vragen te kunnen stellen hebben wij via Microsoft Teams twee keer contact gelegd met de afgevaardigden. Uiteraard waren er ook de nodige verhelderende vragen. Hierdoor zijn de afgevaardigden nog beter in staat de Ledenraad goed voor te bereiden, maar ook om de Ledenraden van de Afdelingen zo volledig mogelijk te informeren en de gevraagde besluiten te nemen. Het voorbereidende overleg is goed en constructief verlopen. In dit coronatijdperk leren we roeien met de riemen die we nog hebben. 


Doping
In de vorige editie van deze nieuwsbrief zijn de stukken over dopingcontrole geplaatst. Door de zeer voortvarende en strakke aanpak van de werkgroep die zich hiermee bezig heeft gehouden is het gelukt om alles wat nodig is voor de Ledenraad gereed te hebben. Dank voor de inzet! Ik kan mij heel goed voorstellen dat er rond het fenomeen doping de nodige vragen leven bij u. Om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt er een film over de werkwijze gemaakt. Dat is veel duidelijker dan tekst. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een document waar de meestgestelde vragen en antwoorden in worden opgenomen. Het document wordt telkens aangevuld als er nieuwe vragen bij komen. Uiteraard wordt het up-to-date gehouden op de website en in Op (de) Hoogte.


Reminder
Deze week hebben alle ledenadministrateurs een mail ontvangen van het bureau om alle bekende mailadressen van de leden toe te voegen en waar nodig bij te werken. Als dit gedaan is, zullen wij alle leden met een mailadres de nieuwsbrief sturen en dus zo volledig mogelijk informeren. Alvast bedankt voor de medewerking.

 

Allen een fijn weekend toegewenst en blijf gezond!


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week hebben we maar liefst 1.439 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:
 

Het wordt tijd voor een inkorfbeperking van 150 oude en 250 jonge duiven.

 

Conclusie

Een ruime meerderheid is het eens met de stelling, Een kwart van de liefhebbers die gereageerd hebben op de poll is het (absoluut) oneens te zijn met deze stelling. Uit aanvullende mails weten we dat dit antwoord ook is gegeven, omdat men vindt dat dit nog niet ver genoeg gaat. In het voorwoord staat voorzitter Ben Geerink uitgebreid stil bij deze poll, de reacties die naar aanleiding van de poll ontvangen zijn en hoe verder.

 

De poll van deze week luidt: 

De duivensport heeft behoefte aan online voorlichting.

 

Hoe werkt het? 

  • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
  • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
  • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. Deze vergadering vindt digitaal plaats.

De NPO Najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

NPO BESTUUR
Voorlopige agenda Ledenraad 13 maart


Hieronder vindt u de voorlopige agenda ten behoeve van de Ledenraad op 13 maart.

Let op: de volledige agenda inclusief de subonderdelen is te raadplegen via onderstaande button 'Volledige conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021'. Volledige conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 13 maart 2021. 
 

3a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020
3b. Concept notulen Ledenraad 28 november 2020
3c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020
3d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten
4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
4c. Stand van zaken losplaatsenbeleid
4f. Kampioenschappen en eerlijk spel
4g. Stand van zaken pensioendossier
4h. Rooster van aftreden NPO Bestuur
5a. Vernieuwd hitteprotocol
5a1. Risico Tabel Lossingen
5b. Bevoegdheden NPO Bestuur bij toepassen Hitteprotocol
5c. Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingen
7a. Toelichting nieuw dopingbeleid
7a1. Vraag en antwoord nieuw dopingbeleid
7c. Goedkeuren aangepast dopingreglement
8. Voorstel tot het organiseren van de 28e Olympiade
9. Jaarverslag en financiële positie NPO
9a. Jaarverslag NPO 2020
9b. Jaarrekening 2020
9c. Toelichting aangepaste begroting 2021
9d. Verslag FBCC over jaarrekening 2020 en aangepaste begroting 2021
10. Hoe nu verder met de secties
11. Bestuursmodel NPO
11b. Bestuursmodel NPO Kiesregister
12. Schrappen NPO congres
13. Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement
13a. Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
14. Goedkeuren aangepaste statuten NPO
14a. Voorstel aanpassing statuten
15. Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement
15a. Voorstel wijzigingen wedvluchtreglement
16. Aanpassen neutralisatietijd ZLU vluchten
17. Gedragscode Nederlandse duivenspsort
19. Stand van zaken en nog uit te werken onderwerpen
 

NPO BESTUUR
Gezocht: kandidaten voor de FBCC


De Financiële begeleidings- en controle commissie van de NPO heeft als taken het Bestuur en de Ledenraad te ondersteunen bij de financiën. Enerzijds doet de commissie dit door de jaarlijkse controle van de administratie en brengt ze daarover verslag uit aan de Ledenraad. Anderzijds doet ze dit door advisering aan het Bestuur ten aanzien van de financiële consequenties van voorgenomen beleid.

De commissie dient uit minstens 5 en maximaal 7 leden te bestaan. Inmiddels bestaat de commissie al geruime tijd uit slechts 3 leden en is derhalve onderbezet. We zijn daarom dingend op zoek naar kandidaten die de FBCC willen komen versterken. Enig financieel inzicht en bestuurlijke ervaring is gewenst. Kandidaten kunnen zich melden bij het Bestuur via info@duivensportbond.nl

 


NPO BUREAU

Prijsuitgifte DAT


Door het bestuur van DAT
                                                                                                                                 Laren, 10-02-2021

Beste liefhebbers van Afdeling 9,

De Coronacrisis blijft roet in het eten gooien om de hoofdprijzen en kampioenschappen uit te reiken zoals we dat normaliter doen op onze gezellige feestmiddag. Niet alleen de horeca is voorlopig dicht, ook zijn veel winkels gesloten wat het inkopen van prijzen bemoeilijkt. Daarom heeft het bestuur besloten de gewonnen hoofdprijzen uit te betalen en het gewonnen bedrag over te maken. De DAT neemt contact op met de winnaars om de details hiervoor te regelen.

De kampioenen ontvangen zoals gebruikelijk hun ereprijs en diploma’s. De DAT zorgt ervoor dat deze worden bezorgd bij de kampioenen. Het zijn bijzondere tijden en de DAT betreurt dat we het seizoen 2020 zo moeten afsluiten, maar gezondheid boven alles en we hopen op uw begrip.

Graag maken we u ook nog attent op de bonnenverkoop van DAT welke binnenkort start op www.duiven.net . U hebt de kans om van de kampioenen en winnaars van DAT een jong te bemachtigen.

Tot slot: Ook komend seizoen organiseren we weer mooie vluchten op de dagfond en jonge duivenvluchten.
 

 
 

NPO BUREAU
Bonnenverkoop MFC 'Ons Samenspel' Kring 1 Afd 9


Bonnenverkoop kampioenen op de middellange afstanden.
We hebben daar de alom bekende Covid perikelen onze jaarlijkse prijsuitreiking geen doorgang kunnen laten vinden. De afwikkeling van de prijzen over 2020 vinden momenteel plaats. Het bestuur heeft van een aantal zeer bekende duivenliefhebbers weer een bon geschonken gekregen en geïnteresseerden kunnen dit jaar via internet op deze bonnen bieden via de site https://www.doevepeet.nl/store/bonnenverkoop-mfc-ons-samenspel-kring-1-afd-9. Deze internetveiling is gestart op 9 februari en eindigt op zondag 21 februari om 21.00 uur.

Het bestuur zorgt na afloop van de verkoop dat de schenker van de bon en de hoogste bieder/koper met elkaar in contact komen. Met de opbrengst hopen we de kosten van afgelopen jaar te dekken en tevens vooruit te kijken op een aantal mooie midfondvluchten in 2021.

Een van de laatste kansen uw hok nog te versterken!

 

NPO BUREAU
Een stukje postenduivengeschiedenis

In de loop van de 19e eeuw is het houden van en organiseren van concoursen met postduiven tot ontwikkeling gekomen. Zo zijn er in Bergen op Zoom rond 1875 al drie duivensociëteiten, die zich volgens een krant in die tijd “ledig houden met postduiven”. Maar de sport en het aantal verenigingen groeien snel en in 1908 wordt de Zuiderbond voor postduivenliefhebbers voor Brabant en Zeeland in het leven geroepen. Vanuit Nieuw-Borgvliet staat één man op: Arnoldus Jurgers.

Lees hier het verhaal 'Arnoldus Jurgers zet zich in voor postduivenliefhebbers'
 
 

NPO BESTUUR
Gezocht: secretaris


Op dit moment is de bestuursfunctie van secretaris NPO Bestuur vacant. Kandidaten worden uitgenodigd hun CV naar info@duivensportbond.nl te sturen.
 

 

NPO BUREAU 
Uit de oude doos


Door Gerard Tervoort en Dik van der Wel 


P.V. de Snelvlieger Haarlem (1409) vierde in het jaar 2000 haar 125-jarig jubileum. De vereniging is in 1875 opgericht en daarmee wellicht de oudste postduivenvereniging van ons land. Deze vereniging bestaat momenteel alweer 146 jaar. Met gepaste trots heeft het bestuur de omslag van het jubileumboekje gestuurd. 


 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 
 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 11 februari
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

  • 1 week: € 150,00
  • 3 weken: € 400,00
  • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

  • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
  • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
  • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen