Voorwoord 


Het is fijn dat ik deze week met een positief bericht kan beginnen. De Europese transportregelgeving voor dieren, die in april van kracht zou worden, is met zes maanden uitgesteld. Hierdoor komen er geen wijzigingen voor het grensoverschrijdend transport van duiven in 2021. Uiteraard blijft onze werkgroep EU-regelgeving zich samen met vertegenwoordigers van de omliggende landen inspannen voor een voor de duivensport uitvoerbare en acceptabele regelgeving. Ik wil de leden van onze EU-werkgroep, te weten Leo van der Waart, Stephan Gobel, Menko Rittersma en Gerard van de Aast bedanken voor hun inzet de afgelopen tijd. Er zijn inmiddels diverse lijntjes uitgezet in het belang van een toekomstgerichte duivensport.
 
COVID-19
Er is op 11 februari overleg geweest met de COVID-19 vertegenwoordigers van de Afdelingen. Een uitgebreid verslag hiervan kunt u lezen in deze editie van Op (de) Hoogte. Uiteraard moet alles gezien worden in het licht van de actualiteit van dat moment. Een glazen bol heeft niemand, maar goed voorbereid zijn is het halve werk. Het was goed om te horen dat de vertegenwoordigers van de Afdelingen zich daar in kunnen vinden en aan de slag gaan met de nodige voorbereidingen. Vorig jaar zijn wij 'overvallen', nu kunnen we de nodige voorbereidingen treffen zodat wij straks snel kunnen anticiperen op de ontwikkelingen.
 
Huldiging kampioenen 2020
Wij vinden dat de kampioenen van het bijzondere seizoen 2020 een waardige huldiging verdienen. Het zal je maar gebeuren, kampioen van Nederland worden zonder fysiek op dat hoogste platform te staan. Dat zal niet gebeuren, de realiteit is ook dat het voorlopig niet kan, dat is voor iedereen duidelijk. Als bestuur hebben wij besloten om de kampioenen van 2020 en 2021 tegelijkertijd te huldigen. Hier is het gezegde 'Wat in het vat zit verzuurt niet' van toepassing.
 
Veiling van de Nationale winnaars 2019 en 2020
Vandaag start de verkoop van 34 fantastische schenkingen van enkel en alleen Nationale winnaars. Een prachtige serie met namen die elke liefhebber waar ook ter wereld kent. Daarnaast ook winnaars die nu die wereldwijde faam nog niet hebben, maar Nationaal winnaar wordt je niet zomaar. De toppers van de toekomst zitten er dus ook bij. Meer informatie leest u verderop in Op (de) Hoogte. De opbrengst van de veiling gaan we gebruiken voor onze acht NPO Grand Prix vluchten van dit jaar. Acht weekenden waar wij er alles aan gaan doen om de duivensport zowel intern als extern op de kaart te zetten. De voorbereidingen zijn al in gang gezet.
 
Wat het weer betreft gaan we in één week van het ene uiterste (sneeuw en 13 graden vorst), naar het andere uiterste dit weekend (met zon en 19 graden op de thermometer). Lente in februari? Het kan allemaal. Geniet van het moment en blijf gezond. 

Fijn weekend!


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week hebben we 1.149 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

De duivensport heeft behoefte aan online voorlichting.

Conclusie
Op basis van de reacties is slechts één conclusie duidelijk: online voorlichting is voor onze sport van belang.

 

De poll van deze week luidt: 

Wedvluchten 2 of 3 weken later starten is wenselijk i.v.m. roofvogels.

 

Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 


COVID-WERKGROEP
Voorbereiding op vliegseizoen 2021


Na een overleg van de COVID19-werkgroep ter voorbereiding op seizoen 2021 werd besloten om een overleg te organiseren met de COVID-vertegenwoordigers van de afdelingen. De afdelingen hebben vooraf aangegeven wie hun COVID-vertegenwoordiger is. Het overleg vond online plaats op 11 februari onder leiding van NPO voorzitter en werkgroeplid Ben Geerink.

Huidige situatie en start van vliegseizoen
Momenteel is de situatie dat de lockdown voortduurt, de avondklok is ingesteld en de vaccinatiegraad wordt opgevoerd. Beleidsmatig zal er op enig moment verlichting van de maatregelen komen (exit-strategie). Door een tijdige voorbereiding (communicatie naar leden en controle van de lokalen) kunnen we ons klaarmaken voor de start van het vliegseizoen.

 • De werkgroep gaat ervan uit dat - zodra volwassenen buiten kunnen sporten in kleine groepen - de duivensport ook weer los kan. We kunnen dan nog niet in de lokalen, maar wel van daaruit de nodige werkzaamheden ondersteunen. Dat gaat dan onder een eventueel iets aangepast protocol 1 (met mondkapje, dan versie 1.1) zoals dat vorig jaar is gehanteerd. De horeca is dus nog gesloten.
 • Er lijkt een reële kans dat we dan per 1 april kunnen starten.
 • Een tweede inkorfploeg wordt toegelaten, na toestemming van eigen afdeling en mits er voldoende afstand kan worden gehouden en er dus de ruimte voor is. Er zijn dan maximaal 4 à 5 personen in het gebouw.
 • Vóór de start van het seizoen worden alle lokalen gecontroleerd, precies zoals vorig jaar. Het controleformulier wordt afgevinkt en ondertekend.

Vragen vanuit Afdelingen
Vanuit de Afdelingen kwamen vragen en negatieve ervaringen die in het afgelopen jaar soms zijn opgedaan, zijn gedeeld. Een overzicht van onderwerpen die aan bod zijn gekomen: 

 • Wat te doen als we de grens niet over kunnen?
  Er zijn contacten met de KBDB. Eventueel kan er weer begonnen worden met lossingen vanuit de oostkant.
 • Bij heel grote verenigingen hielden leden zich niet altijd aan de planning, waren er wachtrijen op de parkeerplaatsen en ging men buiten de auto met elkaar praten. Het handhaven buiten het lokaal gaf problemen. 
  Bij een juiste opvolging van de planning moeten te lange wachtrijen voorkomen worden en leden moeten in de auto blijven wachten. De toezichthouder heeft de taak dat te regelen. Medewerking van alle leden is van belang. Wees solidair met elkaar. Deze werkwijze is immers elders ook gebruikelijk (ophalen van bestellingen bij winkels, “click & collect”).
 • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
  De verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. De NPO zorgt als overkoepelende organisatie voor het protocol en speelt een aantal zaken door naar de afdelingen. Een boa (buitengewoon opsporings ambtenaar) kan een boete geven aan de vereniging, maar ook aan een lid, afdeling of NPO.
 • Wat als verenigingen afspraken hebben gemaakt met gemeenten?
  Dat is vaak maatwerk. Prima. Wel moet het belang in het oog gehouden worden van het protocol van de NPO, de overkoepelende organisatie. 
 • Er zijn vragen of controle vóóraf zinvol is. 
  Gewezen wordt op het uitgangspunt dat organisaties moeten kunnen aantonen dat ze in staat zijn om de afspraken volgens protocol te kunnen nakomen. 

Deelnemers positief
Aan de COVID-vertegenwoordigers van de Afdelingen wordt gevraagd of Afdelingen onder bovengenoemde condities wedvluchten kunnen organiseren. Dus volgens protocol 1.1. Iedereen reageert daar positief op. Verder is er de voorwaarde dat alle afdelingen mee kunnen doen, zodat er geen ongelijkheid optreedt met het oog op de nationale kampioenschappen.

Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, is het voornemen om te starten met een iets aangepast protocol 1. We wachten nog even af wat de definitieve versie wordt. De vertegenwoordigers kunnen alvast terugkoppelen naar de Afdelingen, die de communicatie en verdere voorbereiding daarover al vast kan opstarten naar haar leden.

 

 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. Deze vergadering vindt digitaal plaats.

De NPO Najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

NPO BESTUUR
Definitieve agenda Ledenraad 13 maart


De agenda voor de Ledenraad is definitief. Hieronder kunt u de volledige agenda raadplegen:   
 

Definitieve agenda Ledenraad 13 maart 2021
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 13 maart 2021. 
 

3a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020
3b. Concept notulen Ledenraad 28 november 2020
3c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020
3d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten
4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
4a1. Update EU-regelgeving
4c. Stand van zaken losplaatsenbeleid
4f. Kampioenschappen en eerlijk spel
4f1. Amendement afdeling 7: invliegduiven
4f2. Amendement afdeling 3: invliegduiven
4g. Stand van zaken pensioendossier
4h. Rooster van aftreden NPO Bestuur
5a. Vernieuwd hitteprotocol
5a1. Risico Tabel Lossingen
5a2. Vragen afdeling 3 Hitteprotocol
5b. Bevoegdheden NPO Bestuur bij toepassen Hitteprotocol
5c. Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingen
7a. Toelichting nieuw dopingbeleid
7a1. Vraag en antwoord nieuw dopingbeleid
7c. Goedkeuren aangepast dopingreglement
7d. Amendement afdeling 3 dopingbeleid
8. Voorstel tot het organiseren van de 28e Olympiade
9. Jaarverslag en financiële positie NPO
9a. Jaarverslag NPO 2020
9b. Jaarrekening 2020
9b1. Vragen afdeling 3 Oost met betrekking tot financieel verslag 2020
9c. Toelichting aangepaste begroting 2021
9c1. Vragen afdeling 3 naar aanleiding van meerjarenbegroting 2021
9d. Verslag FBCC over jaarrekening 2020 en aangepaste begroting 2021
10. Hoe nu verder met de secties
11. Bestuursmodel NPO
11b. Bestuursmodel NPO Kiesregister
12. Schrappen NPO congres
13. Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement
13a. Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
14. Goedkeuren aangepaste statuten NPO
14a. Voorstel aanpassing statuten
15. Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement
15a. Voorstel wijzigingen wedvluchtreglement
16. Aanpassen neutralisatietijd ZLU vluchten
17. Gedragscode Nederlandse duivenspsort
19. Stand van zaken en nog uit te werken onderwerpen
 


 

 

NPO BESTUUR
Gezocht: kandidaten voor de FBCC


De Financiële begeleidings- en controle commissie van de NPO heeft als taken het Bestuur en de Ledenraad te ondersteunen bij de financiën. Enerzijds doet de commissie dit door de jaarlijkse controle van de administratie en brengt ze daarover verslag uit aan de Ledenraad. Anderzijds doet ze dit door advisering aan het Bestuur ten aanzien van de financiële consequenties van voorgenomen beleid.

De commissie dient uit minstens 5 en maximaal 7 leden te bestaan. Inmiddels bestaat de commissie al geruime tijd uit slechts 3 leden en is derhalve onderbezet. We zijn daarom dingend op zoek naar kandidaten die de FBCC willen komen versterken. Enig financieel inzicht en bestuurlijke ervaring is gewenst. Kandidaten kunnen zich melden bij het Bestuur via info@duivensportbond.nl . 

 
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 
 

NPO BUREAU
Nieuwe software Benzing M3 versie 1.6 


Vorig jaar zijn er problemen aan het licht gekomen in de software van de Benzing M3. Voor aanvang van het seizoen 2021 zouden deze zijn opgelost. Inmiddels heeft de commissie ECS de nieuwe software bekeken en toegelaten. De nieuwe software is: Benzing M3 1.6. Liefhebbers die een Benzing M3 gebruiken, dienen ervoor te zorgen dat voor aanvang van het seizoen deze softwareversie wordt geïnstalleerd.

 

NPO BUREAU 
Uit de oude doos 

 

Postduiven hebben al een eeuwenlange geschiedenis en daar hoort meer dan honderd jaar Terheijdens duivenverleden bij. De eerste Terheijdense postduivenvereniging P.V. Luchtpost werd op 6 januari 1906 opgericht. Vanaf deze eerste oprichting in 1906 zijn er in de jaren daarna nog tientallen verenigingen geweest. Alles bij elkaar goed voor honderden en honderden duivensporters en duivenliefhebbers. Sommige verenigingen werden opgeheven, anderen fuseerden en uiteindelijk bleef er de P.V. Terheijden over. Benieuwd naar meer informatie over het Terheijdens duivenverleden? Klik dan op onderstaande button. 
Meer informatie over het Terheijdens duivenverleden
 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 17 februari
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen