NPO Nieuwsbrief, uitgave 26 februari 2021 | week 8
 


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 26 februari 2021 | week 8

Voorwoord 


Als eerste wil ik graag iedereen die vandaag voor de eerste keer Op (de) Hoogte ontvangt welkom heten. Er zijn twee groepen die deze editie voor het eerst ontvangen. De ene groep is het gevolg van het actualiseren van mailadressen door ledenadministrateurs van de verenigingen. Dit is een groep van ruim 200 mailadressen. Welkom en dank aan de ledenadministrateurs die dit verwezenlijk hebben. De andere groep bestaat uit 2650 mailadressen. Deze waren al aanwezig in ons bestand, maar de betreffende leden hebben er, om welke redenen dan ook, zelf nog niet voor gekozen om de wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen. De keuze om vanaf nu de gratis nieuwsbrief te ontvangen kan met een simpele druk op de knop worden bevestigd.

Als lid van de Duivensportbond houden wij u graag wekelijks op de hoogte over de ontwikkelingen in onze sport. Verder heeft u ook de mogelijkheid om mee te denken en input te geven over verschillende onderwerpen door te reageren op de stellingen van de poll. Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u gebruik maakt van de mogelijkheid deze nieuwsbrief wekelijks te ontvangen. 
 
Poll over roofvogelproblematiek
Vorige week heeft u uw mening kunnen geven over de stelling 'Wedvluchten 2 of 3 weken later starten is wenselijk i.v.m. roofvogels'. Allereerst bedankt voor de geweldige deelname. Het heeft een recordaantal van 1626 reacties opgeleverd. Dat geeft aan dat het thema enorm leeft. Het resultaat: een ruime meerderheid is het eens met de stelling.
 
Hoe nu verder? Als eerste moet er een goede analyse worden uitgevoerd. Wat kunnen wij er effectief aan doen? Wij hebben er niet alleen in Nederland mee van doen, ook in het buitenland speelt dit fenomeen. Sommige landen hebben daar al de nodige ervaring mee opgedaan, daar kunnen wij van leren. Om alle relevante knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld te brengen en met voorstellen te komen om de overlast te verminderen, stellen wij als NPO Bestuur een werkgroep in.

De werkgroep gaat dit thema uitwerken. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat kunnen we als liefhebber zelf doen, wat zouden we kunnen of moeten aanpassen in het vliegprogramma maar ook gesprekken met de Vogelbescherming en roofvogel werkgroepen over bijvoorbeeld hun nestkastenbeleid staan op de agenda. Het NPO Bestuur neemt de regie en het eerste werkgroeplid heeft zich al gemeld. Het gaat om Ben de Keijzer, bekend duivenliefhebber en valkenier. We zijn nog op zoek naar meer werkgroepleden. Dus wil je meedenken en je verdienstelijk maken in deze werkgroep meld je dan aan via info@duivensportbond.nl . Het thema leeft enorm onder duivenliefhebbers en het raakt ook de essentie van het NPO-beleid, namelijk dat het welzijn van de duif en spelplezier centraal staat. We hopen het resultaat te kunnen presenteren op de najaars Ledenraad.

 
Losplaatsenbeleid
Ik hoor de laatste tijd regelmatig dat er vragen en onduidelijkheden zijn over het vastgestelde losplaatsenbeleid. Het gaat met name over het wel of niet mogen africhten door particulieren en wanneer er een lossingsvergunning moet worden aangevraagd.
 
Het losplaatsenbeleid is tot stand gekomen omdat er vanuit België en Frankrijk veel commentaar kwam over de ongecoördineerde lossingen van grote groepen duiven. Bij onze eerste ontmoeting met het bestuur van de KBDB hadden wij veel te bespreken met onze collega-bestuurders, maar feitelijk ging het maar over één ding: illegale lossingen.
 
Het gaat om lossingen waarvoor geen vergunningen is verleend of om een onaangekondigde wijziging van losplaats op het laatste moment. Al deze lossingen zijn dus niet bekend bij lokale liefhebbers, met alle gevolgen van dien. Liefhebbers die ineens een grote zwerm van duizenden duiven over zagen komen, net terwijl zij hun jongen los hadden of dat hun eigen duiven thuis moesten komen van een vlucht. Daar word je niet vrolijk van. Overigens werd ook aangegeven dat er het afgelopen jaar minder overlast is geweest en veel meer duiven op de hokken zijn gebleven, één van de weinige positieve punten als gevolg van de coronapandemie.
 
We zijn er dus op aangesproken door met name de Belgische en Franse bond. Niets doen zou kunnen betekenen dat we geen losplaatsen in België en Frankrijk zouden overhouden. En dit terwijl wij graag nog meer losplaatsen willen hebben in met name België. Dat staat dus haaks op elkaar. De oplossing is om grotere lossingen ruim (3 weken) van tevoren aan te kondigen. Dan kan men er rekening mee houden. Praktisch betekent dit dat afdelingen veel minder dan voorheen op het laatste moment van losplaats veranderen en dat voor alle trainingsvluchten vanaf verenigingsverband een lossingsvergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling. Als het gaat om een trainingsvlucht van minder dan 500 duiven is het aanvragen van een lossingsvergunning gratis. Particulieren die kleine groepen africhten van zichzelf of van een paar leden van de club kunnen dat zonder vergunning blijven doen. Daar verandert niets aan. Het losplaatsenbeleid is juist voor grote georganiseerde lossingen van vaak duizenden duiven. Daar zit het probleem indien deze niet bekend zijn. Wij kunnen het elkaar gemakkelijk maken. Dat is een kwestie van tijdig aanvragen van de lossingsvergunning. Dit geldt uiteraard ook voor het africhten van de marathonduiven. Als het gaat om toekomstbestendige duivensport is het losplaatsenbeleid een belangrijk onderdeel.
 
Extra Ledenraad 31 maart 2021
Wij waren al een poos op zoek naar een kandidaat voor de vacante functie van secretaris van ons NPO Bestuur. Het is fijn dat wij nu kunnen melden dat we in Huib Bransen iemand hebben gevonden die beschikbaar is om de functie van secretaris te gaan invullen. Verder was het hoognodig om onze FBCC weer op het minimaal gewenste aantal leden te brengen, te weten vijf. De heren Theo van den Homberg en Wulf van Laar hebben aangegeven zich beschikbaar te stellen voor de FBCC. Dank hiervoor! Achtergrondinformatie over al deze kandidaten leest u in deze editie van Op (de) Hoogte. De benoemingen zijn voorbehouden aan de Ledenraad, vandaar deze extra raad op 31 maart aanstaande.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend!
 


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week heeft een record aantal liefhebbers gereageerd. We hebben maar liefst 1.626 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

Wedvluchten 2 of 3 weken later starten
is wenselijk i.v.m. roofvogels. 

Conclusie
Een ruime meerderheid is het eens met deze stelling (63%), toch vind een kwart van de liefhebbers dat het niet wenselijk is om later te starten en heeft ruim10% geen voorkeur.

 

De poll van deze week luidt: 

Het NPO bestuur moet in overleg met de afdelingsbesturen zorgen voor een nieuwe indeling van sectoren en vlieggebieden in 2022.

 

Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Definitieve agenda Ledenraad 13 maart


De agenda voor de Ledenraad is definitief. Hieronder kunt u de volledige agenda raadplegen:   
 

Definitieve agenda Ledenraad 13 maart 2021
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad 13 maart


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 13 maart 2021. 
 

3a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020
3b. Concept notulen Ledenraad 28 november 2020
3c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020
3d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten
4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
4a1. Update EU-regelgeving
4c. Stand van zaken losplaatsenbeleid
4f. Kampioenschappen en eerlijk spel
4f1. Amendement afdeling 7: invliegduiven
4f2. Amendement afdeling 3: invliegduiven
4g. Stand van zaken pensioendossier
4h. Rooster van aftreden NPO Bestuur
5a. Vernieuwd hitteprotocol
5a1. Risico Tabel Lossingen
5a2. Vragen afdeling 3 Hitteprotocol
5b. Bevoegdheden NPO Bestuur bij toepassen Hitteprotocol
5c. Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingen
7a. Toelichting nieuw dopingbeleid
7a1. Vraag en antwoord nieuw dopingbeleid
7c. Goedkeuren aangepast dopingreglement
7d. Amendement afdeling 3 dopingbeleid
8. Voorstel tot het organiseren van de 28e Olympiade
9. Jaarverslag en financiële positie NPO
9a. Jaarverslag NPO 2020
9b. Jaarrekening 2020
9b1. Vragen afdeling 3 Oost met betrekking tot financieel verslag 2020
9c. Toelichting aangepaste begroting 2021
9c1. Vragen afdeling 3 naar aanleiding van meerjarenbegroting 2021
9d. Verslag FBCC over jaarrekening 2020 en aangepaste begroting 2021
10. Hoe nu verder met de secties
11. Bestuursmodel NPO
11b. Bestuursmodel NPO Kiesregister
12. Schrappen NPO congres
13. Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement
13a. Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
14. Goedkeuren aangepaste statuten NPO
14a. Voorstel aanpassing statuten
15. Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement
15a. Voorstel wijzigingen wedvluchtreglement
16. Aanpassen neutralisatietijd ZLU vluchten
17. Gedragscode Nederlandse duivenspsort
19. Stand van zaken en nog uit te werken onderwerpen
 

NPO BESTUUR
Extra NPO Ledenraad 31 maart 2021


Voor 13 maart 2021 staat de regulier geplande NPO Ledenraad op de agenda. Deze agenda is definitief en is te raadplegen via Op de Hoogte en de NPO website. Na sluitingsdatum zijn nog een aantal bestuursvacatures ingevuld en is het door nadere afspraken met het dopinglaboratorium wenselijk het dopingreglement verder te verfijnen. 

Het NPO Bestuur roept daarom een extra buitengewone Ledenraad bijeen op 31 maart 2021. Tijdens deze buitengewone NPO Ledenraad staan verkiezingen op de agenda voor het NPO Bestuur en FBCC en willen we een aanpassing voorstellen aan het dopingreglement.

Het NPO Bestuur is verheugd dat Huib Bransen uit Putten zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van secretaris NPO Bestuur. Huib heeft een ruime bestuurlijke ervaring en vormt een goede aanvulling op het NPO Bestuur. Gerard van de Aast, secretaris a.i. zal na de benoeming van Huib Bransen zijn taak als vicevoorzitter NPO Bestuur weer oppakken.

Ook is het NPO Bestuur verheugd dat zich twee kandidaten hebben gemeld voor de FBCC. De heren Theo van den Homberg uit America en Wulf van Laar uit Elst hebben beiden relevante ervaring en vormen een goede aanvulling van de FBCC. Met het laboratorium Ducares zijn nadere werkafspraken gemaakt over de te volgen procedure.  Een daarvan is dat de monsters door het laboratorium gemengd worden en verdeeld in een A- en een B-staal. De reden hiervoor is dat met de apparatuur in het laboratorium beter (gelijkmatiger) gemengd kan worden, hierdoor is de kans op verschillen tussen de stalen nagenoeg nihil. Dit is van belang bij een mogelijk tegenonderzoek. Het gevolg is dat de controleurs nog maar één potje hoeven te vullen en op te sturen. We willen met het oog op mogelijke juridische procedures en rechtszaken de reglementen zo nauw mogelijk afstemmen op de gehanteerde procedures om onnodige juridische risico’s te vermijden. 

Ook zal tijdens de buitengewone Ledenraad van 31 maart de laatste stand van zaken worden gedeeld ten aanzien van de aanvang van het vliegseizoen en een update worden gegeven over het COVID-protocol. Gezien de vereiste oproepingstermijnen is het niet mogelijk om deze agendapunten toe te voegen aan de agenda van de reguliere NPO Ledenraad van 13 maart. Het NPO bestuur kiest daarom voor het bijeenroepen van een extra digitale buitengewone NPO Ledenraad op 31 maart. De buitengewone Ledenraad zal op de gebruikelijke wijze online te volgen zijn.

Voor alle duidelijkheid: er verandert niets aan de agenda van de Ledenraad van 13 maart ook niet wat betreft agendapunt 7: Dopingbeleid.

 

 

NPO BESTUUR
Agenda extra NPO Ledenraad 31 maart 2021
 

Raadpleeg hier de volledige agenda van 31 maart
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad 31 maart


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 31 maart 2021. 

2. Curriculum Vitae Huib Bransen
3. Curriculum Vitae Theo van den Homberg
4. Curriculum Vitae Wulf van Laar
5. Aangepast dopingreglement
 
 

NPO BUREAU
Vrijdag 26 februari om 20:00 - Afdeling 11 draait door!


Door Wiebren van Stralen

In 2020 moesten we veel missen door corona. Niet gezellig melken in de duivenclub, geen tentoonstelling en ook geen prijsuitreiking. Gelukkig hebben we als Afdeling Friesland’96 een alternatieve huldiging bedacht, zodat het toch nog een beetje feest is. 

Vrijdag 26 februari om 20:00 draait Afdeling 11 door! Een live uitzending, geleid door sportspeaker Jannes Mulder, waarin we onze kampioenen van 2020 huldigen. We hebben bij verschillende kampioenen filmpjes opgenomen en hebben live gesprekken in de studio. Iedereen kan het live volgen via www.afdeling11.nl .
We hebben een promo gemaakt om alvast in de stemming te komen: 

 
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN
Aanvraag tot aansluiting bij Stichting Nook


Er is een aanvraag binnengekomen om aangeslotene te mogen worden bij de Stichting NOOK. Stichting Nook valt onder auspiciën van de NPO. Eventuele bezwaren tegen de aangevraagde aansluiting kunnen binnen vier weken gemeld worden. 

Aanrager
Luay Alkhaylang
Koomansstraat 10
1223 EJ Hilversum
Lidnummer NPO: 1109-0979

Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk (per brief of email) binnen vier weken kenbaar gemaakt worden aan:
Leo Snel
Kemal Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht
Email: L.snel@zonnet.nl

6E EDITIE GOLDEN CLASSIC MARATHON
De Golden Classic Ringenrace 2021 (prijzenpot €10.000)


Door Henk Verheij

In verband met de COVID-19 beperkingen kan de opzet kweker/speler in 2021 geen doorgang vinden. We verwachten dat we in april/mei nog steeds niet bij elkaar mogen komen voor het bijwonen van een echte ouderwetse en gezellige duivenveiling. Daarom gaan we dit jaar een evenement organiseren met door uzelf gekweekte- of aangeschafte jaarlingen van 2020: 'De Golden Classic Ringenrace 2021'. Klik op onderstaande link om o.a. te zien wie er mee mogen doen, hoe u mee kunt doen, wat het kost om mee te doen en wat er is te winnen. 

 

Van links naar rechts: Dennis Boelhouwer 1e GCM Agen 2020 en Dick Bakker 1e GCM Bergerac 2020. 
 

Meer informatie over de Golden Classic Ringenrace 2021
 
 

 

DUIVENSPORT ALGEMEEN
Bonnenverkoop

Op dit moment lopen er diverse bonnenverkopen via GPS Auctions: 

 • Bonnenverkoop CC4 Hart van Twente Afdeling 9 t/m 05-03 20.00 uur
 • Bonnenverkoop NPO Nationale Vluchten Part 1 t/m 05-03 20.30 uur
 • Bonnenverkoop NPO Nationale Vluchten Part 2 t/m 05-03 21.00 uur

 
Bonnenverkoop via GPS Auctions
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN
Bonnenverkoop

P.V. De Bilt organiseert ook dit jaar haar jaarlijkse bonnenverkoop via Duivennet ten bate van verenigingsactiviteiten. Er zijn bonnen van lokale en nationale kampioenen in alle disciplines. De verkoop start op Duivennet op 26 februari en eindigt op 13 maart 2021. 
Bonnenverkoop PV De Bilt via Duivennet
 DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkoop DAT

Door het Bestuur van DAT

De bonnenverkoop van DAT loopt op dit moment op duiven.net . Er worden bonnen verkocht van de kampioenen en wedvluchtwinnaars van de DAT. Een buitenkansje om nieuw talent te bemachtigen van de beste dagfond en jonge duiven spelers van Oost-Nederland en de Achterhoek. Dus sla uw slag op www.duiven.net

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 24 februari
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen
 
   

Data om niet te vergeten

 

Maart

13 maart 2021 - NPO Ledenraad
31 maart 2021 - Extra NPO Ledenraad


April

>10 april 2021 - start vliegseizoen

 

September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad