NPO Nieuwsbrief, uitgave 30 april 2021 | week 17

Voorwoord


Het fenomeen 'invliegduiven' houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Vanaf het moment dat de Ledenraad er op 13 maart 2021 een besluit over heeft genomen is er elke week aandacht aan geschonken. Er is uitleg geweest en alle verenigingssecretarissen hebben een mail met informatie ontvangen. Ondanks alle goede bedoelingen moet ik constateren dat dit toch onvoldoende is geweest om iedereen te bereiken. Terugkijkend kan ik bedenken dat er misschien velen zijn die denken: "Ik heb toch geen invliegduiven dus waarom zou ik het lezen?". En laat het nu juist voor die leden ook van belang zijn. Dan doe ik al een aanname, namelijk dat er gelezen wordt. Dat is natuurlijk ook maar de vraag.

In deze editie van Op (de) Hoogte informatie met schermafdrukken van de verschillende software die gebruikt wordt bij het inkorven. Hierbij wordt aangegeven hoe het werkt om wel, geen of gedeeltelijk invliegduiven aan te geven. Deze informatie is ook naar de secretarissen van de verenigingen gestuurd.

Doping
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt door het team dat de dopingcontroles en alles wat daarbij hoort weer op de rails heeft gezet. Het resultaat mag er zijn en ik wil dan ook graag iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken voor zijn/haar inzet. Hoe de uitvoering van de dopingcontroles in de praktijk in zijn werk gaan kunt u lezen in deze Op (de) Hoogte.


Africhten/opleren van jonge duiven
Verliezen met jonge duiven voorkomen staat niet alleen hoog op de agenda bij het NPO Bestuur. Iedere liefhebber doet er alles aan om de jonge duiven te behouden. Dat is immers waarom je ze kweekt. Zo zijn er ook de nodige initiatieven om de duiven veelvuldig op te leren. Trainen, trainen en nog eens trainen is het motto. Dat op korte afstanden zodat de jonge duiven ervaring opdoen op verschillende momenten. Voor dit africhten/trainen horen ook vergunningen te worden aangevraagd door de afdelingen. Dit zorgt ervoor dat bekend gemaakt kan worden waar en wanneer deze jonge duiven gelost worden. Hierdoor kan iedereen op de hoogte zijn van de te verwachten lossingen en daar rekening mee houden bij het loslaten van de eigen duiven. Doordeweeks vinden in Nederland deze lossingen plaats op dinsdag en in het buitenland op woensdag.

Om elke drempel weg te nemen en de kosten zo laag mogelijk te houden, heeft het NPO Bestuur besloten om voor het verlenen van de lossingsvergunningen voor het opleren van jonge duiven geen kosten in rekening te brengen. Als tegenprestatie vragen wij om een rapportage over het verloop van de africhtingen. Dus weersomstandigheden en aantallen duiven per africhting etc. Al deze gegevens zullen worden gebruikt bij het document dat wordt opgesteld over het tegengaan van verliezen bij jonge duiven. Uiteraard wordt ook onze WOWD hierbij betrokken. Het is in het belang van een toekomstbestendige duivensport dat wij grip krijgen op alles wat relevant is bij het voorkomen van verliezen van jonge duiven. Wij zien uit naar de resultaten.

Ik wens u allen een fijn weekend en geniet van onze mooie sport!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Het resultaat van de poll is als volgt:


Alle liefhebbers van alle afdelingen zouden hetzelfde meldprogramma moeten gebruiken.Conclusie
Ruim 1000 liefhebbers hebben gereageerd op de poll. Zestig procent van de liefhebbers is van mening dat hetzelfde meldsysteem gebruikt zou moeten worden door alle liefhebbers, ongeacht de afdeling. Een vijfde van de respondenten heeft geen mening en een even groot deel van de deelnemers aan de poll is het (absoluut) oneens met deze stelling.
 

 

Deze week horen we graag wat uw mening is over de volgende stelling:


Om kruislossingen te voorkomen moet de NPO losplaatsen aanwijzen. 


Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 NPO BESTUUR

Belangrijke informatie over invliegduiven
 

Het besluit met betrekking tot de invliegduiven blijft veel vragen op roepen in het land. Op 16 april hebben alle verenigingssecretarissen een mail gehad met daarin een toelichting van het besluit.

Allereerst nogmaals het besluit:
De keuze hoe men zijn duiven meegeeft, ligt bij de deelnemer en deze heeft drie mogelijkheden. Die hieronder beschreven zijn. Bij deze mogelijkheden wordt het gebruik van gummiringen ook genoemd, wij ontraden dit echter wel in verband met de extra handelingen en het risico in verband met COVID-19. 
 

1. Een liefhebber korft alleen invliegduiven in
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien van een gummiring en op een poulebrief vermeld. 

Het ECS-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het verenigingsprogramma ingebracht. Er zijn op dit moment vier verschillende software applicaties.:

 • Autokon/Winver
 • Rekenaar
 • Das2015
 • PRsys

Aangevinkt wordt dat het invliegduiven zijn. Deze duiven doen op geen enkel niveau mee aan de wedvlucht.

2. Een liefhebber korft een gedeelte van zijn duiven in als invliegduif
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien van een gummiring en op een poulebrief vermeld. Het ECS-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het verenigingsprogramma ingebracht. Al deze duiven doen op niveau 1 mee aan de wedvlucht. Op ieder hoger niveau kan de deelnemer er voor kiezen minder duiven te zetten. Hij geeft dit aan door bij elk pouleniveau aan te geven met hoeveel duiven hij op dat niveau wil deelnemen. Alle ringnummers zijn ook weer in het verenigingsprogramma ingebracht.

Voor alle duidelijkheid: als achteraf blijkt dat duiven niet goed zijn gezet, op welk niveau dan ook, is er achteraf geen gegronde reclame mogelijk. Met andere woorden, het is bij de keuze dat een gedeelte van de duiven als invliegduif wordt ingekorfd niet meer mogelijk om daar na het inkorven nog wijzigingen op aan te brengen.  


3. Een liefhebber neemt met alle duiven deel aan de wedvlucht
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien van een gummiring en op een poulebrief vermeld. Het ECS-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het verenigingsprogramma ingebracht. Op alle mogelijke niveaus nemen al deze duiven deel aan de wedvlucht.
 

Uitleg over mogelijkheden van verschillende softwarepakketten
 

NPO BESTUUR
Gebruik GPS-ringen
 

Enkele jaren geleden kwamen er GPS-ringen op de markt. Deze GPS-ringen kunnen achteraf uitgelezen worden en men kan met deze uitkomsten de route bepalen die de betreffende duif heeft genomen om thuis te komen. Een klein aantal liefhebbers wilde hiervan gebruik gaan maken. Er is toen besloten dat GPS-ringen gebruikt mochten gaan worden, alleen voor het gebruik was toestemming nodig van het NPO Bestuur. Deze toestemming was nodig omdat men binnen de WOWD bezig was met de introductie van GPS-ringen tijdens wed- en trainingsvluchten. De ringen worden nu op beperkte schaal gebruikt.

Op dit moment komen er voor meer leden bereikbare GPS-ringen op de markt. De aanvragen om de ringen te mogen gebruiken nemen dan ook toe. Mede daarom heeft het NPO Bestuur het volgende besloten: GPS ringen kunnen door de leden gebruikt worden op wed- en trainingsvluchten, naast de normale chipringen. Toestemming van NPO Bestuur om de ringen te mogen gebruiken is niet meer nodig.

 

COVID-19 WERKGROEP
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier

 

Actuele protocol
FAQ voor toezicht
 
 

NPO BESTUUR
Hoe gaat een dopingcontrole in zijn werk?

 
Zoals u wellicht heeft gelezen in de stukken van de Ledenraad van 13 maart jl. en in voorgaande publicaties, gaan we vanaf 2021 na een aantal jaren weer dopingcontroles uitvoeren. Om dit voor elkaar te krijgen zijn de reglementen en instructies aangepast en hebben de controleurs een cursus gevolgd om hun kennis en vaardigheden weer op peil te brengen. Ze hebben een examen afgelegd en zijn nu gecertificeerd dopingcontroleur.

Wanneer dopingcontrole 
Het kan dit jaar dus zo zijn, dat u onverwacht bezoek krijgt van onze controleurs. Dit kan zijn omdat u bijvoorbeeld een eerste prijs heeft behaald, uw duiven onlangs of de afgelopen jaren heel goed hebben gevlogen óf omdat er in uw vereniging heel goed wordt gevlogen. Dit zijn enkele van de redenen om te controleren.  

Controleprogramma dopingwerkgroep 
De dopingwerkgroep stelt dit jaar een controleprogramma vast en stuurt de controleurs op pad. Zij komen altijd met zijn tweeën voor een controle. De regels waaraan de controleurs zich moeten houden, staan in het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties (zoals doping in onze reglementen wordt genoemd) en in de bijbehorende instructies. Deze vindt u op onze site bij onder het kopje Service / Reglementen.

Wat kunt u verwachten van dopingcontrole?
De controle kan vooraf aangekondigd worden, maar het kan ook zijn dat de controleurs onverwacht bij u voor de deur staan. Zij komen altijd samen en tonen een door de NPO uitgegeven legitimatie. U mag hier ook altijd om vragen. De controleurs hebben een door de NPO verstrekte, afgesloten envelop bij zich met het materiaal voor één controle. Zij openen deze in uw bijzijn. In de envelop zitten o.a. handschoenen en overschoenen, een monsterpotje, een spatel, een steriele doek en formulieren (zie onderstaande foto). 


 
Voordat de controle begint zullen de controleurs vragen of er:

 • Vreemde duiven (die niet op uw hoklijst staan)
 • Aanvliegers
 • Duiven die medicatie krijgen of
 • Duiven die lang weggeweest zijn en pas onlangs teruggekeerd zijn op uw hok zitten en welke dat zijn.

 
Hiervan zal een aantekening worden gemaakt en hiermee wordt ook rekening gehouden met het verzamelen van de mest.
 
Tenminste één van de controleurs zal de handschoenen en overschoenen aantrekken en met u het hok ingaan om een of meer duiven te halen. Deze worden in een mand gezet met een steriele doek. Op de steriele doek wordt de mest opgevangen. Dit wordt verzameld in een monsterpotje met een unieke code. Deze code vindt u terug op alle formulieren. Als er 12 gram mest is geproduceerd, wordt het potje gesloten. Eenmaal gesloten kan het niet meer geopend worden zonder de sluitrand te verwijderen. Het wordt vervolgens in een sealbag nogmaals verzegeld en pas in het laboratorium weer geopend. U krijgt een strookje van deze sealbag van de controleurs.
 
Hierna is het tijd om de formulieren in te vullen (hier kan ook mee gestart worden als u samen wacht tot er voldoende mest is geproduceerd).
Het pakket bevat drie formulieren die ingevuld moeten worden:

 • een verklaring voeding en verzorging
 • een rapportageformulier
 • een akkoordverklaring

 
Zoals u ziet op bovenstaande foto bevat elk formulier een etiket met dezelfde streepjescode. Dit zorgt ervoor dat wanneer uw monster wordt onderzocht of de uitslag wordt beoordeeld de uitvoerende personen niet weten wiens monster of uitslag dit is. Dit gebeurt dus anoniem.  

Formulier 'Verklaring Voeding en Verzorging' 
Het formulier 'Verklaring Voeding en Verzorging' is bedoeld om te weten te komen welk voer en/of supplementen u de laatste weken aan uw duiven hebt gegeven. Het kan namelijk zijn dat in de mest kleine hoeveelheden worden aangetroffen van stoffen. Als dit bij veel mestmonsters voorkomt, kan het zo zijn dat dit door het voer komt en kan daar bij de beoordeling van de uitslag rekening mee worden gehouden. Als u niet wilt dat de controleurs of anderen weten wat u de duiven geeft, mag u deze zelf invullen, in de envelop met de sticker “vertrouwelijk” stoppen en deze dichtmaken. De envelop gaat met het monster mee naar het laboratorium en wordt daar geopend. Door het etiket met streepjescode weet men in het laboratorium alleen bij welk monster de verklaring hoort en niet bij welke liefhebber. Ook als de uitslag beoordeeld moet worden, zien de beoordelaars niet om welke liefhebber het gaat. Is uw uitslag negatief, dan kan het laboratorium uw gegevens gebruiken voor onderzoek en statistieken, uiteraard nog steeds anoniem. Op deze manier verzamelen ze gegevens om hun analyses te verbeteren.

Rapportageformulier 
Op het 'Rapportageformulier' wordt aangegeven wanneer er gecontroleerd is, door wie en of er bijzonderheden waren tijdens de controle. U kunt hier opmerkingen over de controle kwijt (ging het goed, bent u ergens niet tevreden over of heeft u tips). De controleurs vullen het formulier in. U hoeft het formulier niet te ondertekenen, u mag eventueel een paraaf zetten als u dat wenst.

Akkoordverklaring  
Als u alles hebt ingevuld, vult u de 'Akkoordverklaring' in en ondertekent u deze. Op deze manier is vastgelegd welke code bij welke liefhebber hoort. Deze verklaring gaat alleen naar het NPO Bureau en wordt gebruikt om u de juiste uitslag te kunnen toesturen. Pas wanneer de aanklager een verdachte uitslag voorlegt aan het Tucht- en Geschillencollege en er een maatregel wordt opgelegd, wordt de naam bekend gemaakt.

Hoe verder?
Wanneer alles is ingevuld worden de sealbag, kopie rapportageformulier, verklaring voeding en verzorging en een extra sticker (het laboratorium splitst het monster, voor het geval een tweede onderzoek nodig is, deze krijgt ook dezelfde code) in een envelop voor het laboratorium gedaan. De controleurs versturen het aangetekend via het postkantoor. Het rapportageformulier, een strip van de sealbag en de akkoordverklaring gaan in een envelop voor NPO Bureau. U ontvangt zelf de andere strip van de sealbag en een doorslag van het rapportageformulier.

 

Instructies dopingcontrole
Klik hier voor het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven
 

NPO BESTUUR
Vacature ECS-commissie NPO 


We zijn op zoek naar leden voor de ECS-commissie van de NPO. Deze commissie adviseert het NPO Bestuur over Elektronische constateer systemen, software voor de EC-systemen etc.

Wat doet een lid van de ECS-commissie?
Het bewaken en testen van de ECS-systemen, applicatiesoftware en bijbehorende producten. De commissie kan ook wijzigingen indienen en via NPO Bestuur NPO voorleggen aan de EC-leveranciers. De commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar. Tijd en locatie worden bepaald door de commissieleden onderling.

Profiel
Een lid van de ECS-commissie beschikt over goede adviesvaardigheden, heeft een onafhankelijke instelling, is kritisch en stelt zich (pro)actief op. Bij voorkeur hebben de ECS-commissieleden een MBO/HBO ICT of Electronica opleiding of werkervaring in deze richting. De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 6800 JC Arnhem of via mail naar info@duivensportbond.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Marinus, Bureaumanager NPO, 085-2738210. 

 

NPO BESTUUR
Nationale concoursen 2021


 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid Bevrijdingsdag 


Op Bevrijdingsdag is het NPO Bureau gesloten. Donderdag 6 mei staan de medewerkers weer voor u klaar. 

 

NPO BUREAU
Nieuw telefoonnummer NPO Bureau Het telefoonnummer van het NPO Bureau is met ingang van maandag 19 april 2021 gewijzigd.

Let op!
Het NPO Bureau is telefonisch bereikbaar op: 085 - 27 38 210. Het oude nummer vervalt. 

 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Piet Meesters (81) uit Hoogerheide - Lid in de Orde van Oranje-Nassau 


Door Corry 

Piet was in de veronderstelling dat hij met zijn vrouw, dochter en schoonzoon een coronaproof autoritje ging maken door Zeeland en hij had zijn auto al buiten gezet. Na het werk in zijn duivenhok had hij zich opgefrist en tijdens een kopje koffie drinken kwam er ineens een fotograaf achterom. Hierop schrok Piet, want ‘Wat kwam die zomaar doen op zijn erf?’.
 
Zijn dochter vroeg vooral door te komen en vervolgens kwam de burgemeester in beeld, waarop Piet aangaf dat de burgmeester waarschijnlijk op het verkeerde adres was. De burgemeester beaamde dat hij toch echt bij Piet Meesters moest zijn, die verbouwereerd was. Vervolgens kwam er ook een wethouder met boeket bloemen, medewerker kabinetzaken, alsook pers de tuin in. Burgemeester Adriaansen zei: ‘Ik neem aan dat u nu wel een idee hebt waarom ik hier ben’, maar nog steeds viel het kwartje niet. Tot de burgemeester uitlegde dat het de dag voor Koningsdag was, dus de dag dat er lintjes uitgereikt worden. Toen was Piet stil, dat had hij nooit verwacht.  
 
Duivenliefhebber Piet heeft een lange erelijst als bestuurder: 25 jaar voorzitter van postduivenvereniging Vlug en eerlijk en 5 jaar bij de Luchtklievers in Hoogerheide en 27 jaar secretaris van de klokkencommissie van de NPO. Daarnaast zette hij zich in als vrijwilliger bij parochie De Bron en was commissielid van de Oudervereniging Plesmanschool. Nadat de burgemeester hem toegesproken had, mocht zijn dochter hem het lintje opspelden. 
 
Vervolgens nam Piet het woord. Hij gaf aan dankbaar te zijn dat hij gedecoreerd was. Dat had hij nooit verwacht. De aanwezigen vroegen of hij een duif wilde pakken voor op de foto, hetgeen hij deed met aansluitend een ‘lezing’ over duivenmelken en de werkzaamheden die daar zoal bij horen. Men hing aan zijn lippen voor meer dan een half uur. Toen de gehele delegatie weer weg was, heeft Piet het eerste uur alleen maar ‘tjonge tjonge’ gekoppeld. Hij was zeer dankbaar en ook emotioneel dat hij dat mocht beleven.
 
De middag en avond heeft hij - met inachtneming van de coronamaatregelen en met dank aan het mooie weer - mensen op de koffie gehad die voor hem heel belangrijk zijn. Telkens een half uurtje in geplande shifts. Hij gaf aan enorm genoten te hebben die dag. De volgende ochtend was hij al om 7 uur naar het bos en bij het ven overdacht hij die hele bijzondere dag. Hij vond t zo bijzonder en speciaal.  

 

 

NPO BUREAU
Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Ik wil graag een promohokje aanvragen. Kom ik hiervoor in aanmerking?
Het promohokje is speciaal ontworpen om nieuwe (jeugd)leden en geïnteresseerden op een voordelige manier in contact te laten komen en kennis te laten maken met de duivensport. Een dergelijk hokje is bedoeld voor personen die niet in aanraking zijn (geweest) met de duivensport, bijv. via een familielid.
 
Ik heb een mail ontvangen waarin staat dat mijn Nederlandse duif niet is overgeschreven. Wanneer kan ik mijn eigendomsbewijs terug verwachten?
Het streven is het eigendomsbewijs op dezelfde dag als wanneer u de mail heeft ontvangen naar u terug te sturen zodat u het alsnog snel kunt laten overschrijven door de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging.
 
Een duif van mij is overgeschreven naar een ander lid en dat wil ik niet. Ik heb het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?
Nederlandse ringnummers worden binnen de vereniging overgeschreven. De ringnummers worden handmatig ingetoetst. Regelmatig komt het voor dat er vergissingen worden gemaakt. Er wordt bijv. een onjuist jaartal of een cijfer niet goed ingegeven waardoor het verkeerde ringnummer wordt overgeschreven. Overkomt u dit, dan kunt U dit doorgeven via de mail: info@duivensportbond.nl waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat het betreffende andere lid uw duif heeft. Een duif kan enkel worden overgeschreven op naam van een ander lid wanneer het eigendomsbewijs wordt getoond.

Wanneer meld ik een opgevangen duif?
Wanneer deze langer dan 1 dag bij u verblijft. U dient de duif wel te hebben gevangen zodat het nummer kan worden afgelezen wat op de ring is vermeld. Wanneer de duif vast zit, heeft de eigenaar de mogelijkheid ervoor te zorgen dat de duif weer terug komt op het eigen hok.
 
Kan mijn telefoonnummer worden gewijzigd?
Is uw telefoonnummer gewijzigd of staat het niet juist in de ledenadministratie? Geef dat dan door aan de ledenadministrateur van uw vereniging. De vereniging kan inloggen in de administratie van de NPO en uw gegevens aanpassen. U kunt ook zelf inloggen op mijn.duivensportbond.nl en een account aanmaken. U kunt dan zelf uw gegevens beheren.
 
Hoe kan ik zien welke ringnummers op mijn naam staan?
U kunt inloggen op mijn.duivensportbond.nl en een account aanmaken. U kunt dan bij ‘Mijn ringen’ bekijken welke ringnummers op uw naam zijn geregistreerd.

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Wie lost waar
 

NPO BUREAU
Africhten Afdeling 5 en 6 
 

Afdeling 5 biedt voor de marathon spelers van afdelingen 5 en 6 de mogelijkheid om de duiven af te richten. Ze richten af op woensdag, inkorven op dinsdag in een beperkt aantal lokalen. Hieronder de data en de losplaatsen:

 • di 4-mei    05-mei Quievrain aangewezen verenigingen * +NH
 • di 11-mei  12-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH
 • di 18-mei  19-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH
 • di 25-mei  26-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH

Voor meer informatie zie afdeling5.nl of een mail naar vervoer@afdeling5.nl als er vragen zijn.

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 29 april 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.
 

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA
Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.

Geplande activiteiten en vergaderingen